4/18/2020

Als wij niets doen, wie dan? 'Soldaat van Oranje'

 'Soldaat van Oranje' in Groningen bedacht' Als wij niets doen, wie dan? 

 Wereldwijd grote protesten tegen lockdown

'Musical 'Soldaat van Oranje' in Groningen bedacht'
Vrijheid is Belangrijker dan angst!

PS Het verhaal van hazelhof waarin hij over zichzelf vertelt wat voor dappere dingen hij allemaal gedaan heeft voor zijn bazen Wilhelmina en Bernard is een te beetje soft...., Maar ja the show must go on , want  een voorstelling van 3 uur mensen vergassen en de rest die van de honger de hond moeten opeten trekt waarschijnlijk iets minder kijkers!

Een groeiend aantal mensen is de lockdown meer dan beu, klaar met het langdurig stilleggen van de economie en de 1,5 meter afstand die we geacht zijn van elkaar te houden. De protesten zijn wereldwijd. Het gebeurd in Ohio, in Michigan, in Vancouver, in Dubai, in Mumbai en in een stad als Berlijn.


“Quarantaine is wanneer je de bewegingsvrijheid van zieke mensen beperkt.
Tirannie is wanneer je de bewegingsvrijheid van gezonde mensen beperkt”, vertelt een van de organisatoren. “We hebben geen betuttelende overheid nodig om mensen te vertellen dat we voorzichtig moeten zijn”.

In Duitsland is er een heel leger aan medisch specialisten die openbaar tegengas geven, via Youtube, open brieven aan Merkel, en een baseline onderzoek dat het RKI al lang uit had moeten voeren maar opmerkelijkerwijze een dikke maand mee heeft gewacht, terwijl ze ondertussen wel de bevolking bang maken.
Waar zijn de protesterende medici in Nederland ?
Zijn die er überhaupt ? Echter
Medici
in NL worden bedreigd met een “Berufsverbot” !, wetenschappers durven nog.

Luister dan maar ook goed naar wat Rutte c.s. zeggen.

Het wordt nooit meer hetzelfde. We moeten wachten op een vaccin. (En dan het volgende vaccin. En het volgende.) En wat doen we bij de volgende crisis?

In Crisis and Leviathan beschrijft Robert Higgs hoe overheden elke crisis en oorlog gebruiken om meer macht naar zich toe te trekken, die ze vervolgens niet meer los laten.
Kijk ook even naar de ons omringende landen svp waarmee we in één Unie zitten en die ons beleid zullen gaan beïnvloeden. Ik vind het doodeng hoe mensen nu geconditioneerd worden om hun vrijheid in te leveren omdat ze bang zijn
voor boetes en/of vervolging want daaraan kun je zien dat de politiek in feite heel erg machteloos is, om te dreigen met boetes en geweld dat doen alleen zwakkelingen, die kunnen we makkelijk aan als we maar een front vormen. 

Want is quarantaine niet gewoon een eufemisme als je andere mensen tegen hun wil, opsluiten in een hok? Of nog erger want je weet niet voor hoelang!!!
(Als je jezelf uit vrije wil opsluit is er natuurlijk niets aan de hand.)

Als je de Wet Publieke Gezondheid erop na slaat, lijkt het duidelijk dat quarantaine hier echt als noodmaatregel is bedoeld. 

Je kunt je voorstellen dat er een situatie is waarbij iemand echt even een groot gevaar vormt voor zijn omgeving. Maar het gaat om iets heel tijdelijks, vandaar ook dat er direct medisch toezicht hoort te zijn, en je recht hebt op gratis advocaat.
Er staat ook bij dat je dagelijks aan de rechter mag vragen om je vrijlating als je in quarantaine bent geplaatst!
De WPG is er beslist niet voor huisarrest van de halve bevolking. Daarvoor doet de geniepige regering dan weer een beroep op de Gemeentewet.
Gemeentelijke autoriteiten (burgemeesters, voorzitters van de “veiligheidsrisico’s”) hebben ongelooflijk veel macht om zo’n beetje alles te verbieden wat ze willen als er sprake is van een “ramp” of “crisis”.

Bombardeer alle instanties/overheden (ook lokale) met e-mails en spreek mensen aan.

Hierbij de lijst:
Horeca Nederland info@khn.nl
Horeca vakbond https://www.cnv.nl/contact/contactformulier/
Nationale ombudsman https://www.nationaleombudsman.nl/contact
Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
Whatsapp Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/contact/whatsapp rijksoverheid
Twitter Rijksoverheid https://twitter.com/Rijksoverheid/with_replies
Facebook Rijksoverheid https://www.facebook.com/Rijksoverheid/
 

Hier vind je alle (lokale) overheden https://almanak.overheid.nl/
Als een ieder nou ook die overheden in zijn/haar eigen omgeving e-mails stuurt dan is er een kleine kans dat het gelezen wordt.

Of Leven we  al in een land van papkindjes en lafaards?

Of >Nu stoppen met lockdown – anders voorgoed einde vrijheid

Want als we alle risico’s op schade willen uitbannen, dan is het afgelopen met onze vrijheid. Een risicoloze maatschappij is een totalitaire maatschappij.

We weten inmiddels genoeg van het coronavirus om mensen zelf de verantwoordelijkheid te geven over hoe ze willen omgaan met de risico’s van besmetting. Als we nu niet stoppen met de lockdown, raken we onze vrijheid voorgoed kwijt. 

Wat zijn de rechten van burgers als er sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid in de vorm van een "potentieel dodelijk" virus dat rondwaart in de samenleving?

Burgerrechten en politieke rechten:
Op dit moment laten politieke Europese overheden zich weinig meer gelegen liggen aan de burgerrechten. (De rechten van de vrije mens) 


Ze sluiten bedrijven, winkels en scholen, verbieden evenementen en bijeenkomsten, beperken de toegang tot “publieke ruimten” en  sluiten grenzen, en leggen zelfs huisarrest op aan de complete bevolking. 

In Spanje is de lockdown nogal autoritair en het lijkt er slechter te gaan dan in Zweden waar men weinig meer heeft gedaan dan waarschuwen voor het virus en de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen. 
In Nederland mogen ouderen in aanleunwoningen geen bezoek ontvangen van hun eigen kinderen.
Ook blijken overheidsinstanties fouten te maken en fouten gemaakt te hebben.

Bij al deze maatregelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers die een risico vormen voor anderen en degenen die dat niet doen. 
Mensen die kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus, of weer hersteld zijn en dus niet besmettelijk meer, krijgen dezelfde beperkingen opgelegd als anderen. 
Ouderen krijgen ook niet de kans om bezoek te ontvangen als ze beloven om af te zien van intensieve medische behandeling.

Hoe redelijk zijn deze verregaande vrijheidsbeperkingen? 
Het merkwaardige is dat eerder bij andere besmettelijke ziekten soortgelijke maatregelen niet en nooit werden getroffen. 
Volgens de meest recente cijfers van de WHO stierven er alleen al in 2016 wereldwijd 6,7 miljoen mensen aan de meest dodelijke infectieziekten – longaandoeningen (met name griep) 3 miljoen, diarree door infecties 1,4 miljoen, TBC 1,3 miljoen, HIV/AIDS 1 miljoen. (Ter vergelijking: verkeersongelukken 1,4 miljoen.)
In de coronacrisis stond de teller van het aantal doden op 14 april op 125.000 volgens officiële statistieken. 
Toch worden in het geval van corona belachelijke, draconische maatregelen genomen die de vrijheden van mensen ernstig beperken, terwijl dat bij de andere besmettelijke ziekten nooit en niet en het geval is. Bij corona is dat principe ineens los gelaten.

Topprioriteit
De premier hamerde erop dat het doel van de huidige maatregelen tweeledig is: 
kwetsbare groepen zoals ouderen beschermen 
en een tekort aan IC-capaciteit moeten zien te voorkomen waarvan de Regering zelf schuld is met hun privatiseren en bezuinigen (de hele zorg is uitgekleed) en plots onze ouderen beschermen die eerder in de steek zijn gelaten door dezelfde regering?!!
 En als de zorgcapaciteit het enige probleem is, dan is dat snel op te lossen: besteed de miljarden die nu in de economie moeten worden gepompt aan het uitbreiden van die capaciteit en klaar is Kees. Dan kan de lockdown snel worden beëindigd.
 Het hoogst merkwaardige is dat een Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, mag beweren dat het aantal coronapatiënten op de intensive care moet dalen tot 700 voordat de regering de coronamaatregelen zou mogen afbouwen. 
Dat is de paard achter de wagen spannen: de overheid zou zich moeten richten op het creëren van voldoende zorgcapaciteit en de vrijheid van de burger.

Maar waar het vooral om lijkt te gaan is het beschermen van kwetsbare groepen (“alleen de zieken tellen”, heeft A. Merkel gezegd), dat nu blijkbaar topprioriteit heeft, waar het dat in het verleden niet had.

De vraag is tegen welke prijs de overheid dit mag doen. 
Hoe wordt de afweging gemaakt tussen enerzijds de economische, sociale, en emotionele kosten, met name voor de niet-kwetsbare groepen, en de baten voor de kwetsbare groepen?
Het is niet vol te houden dat zo’n afweging niet mag worden gemaakt en dat kwetsbare groepen tegen elke prijs moeten worden beschermd. Dat zou het acute einde van al onze vrijheden inluiden. We zouden nooit meer in een auto mogen stappen en de maatschappij zou worden stilgelegd bij iedere griepepidemie. 
Je zou mensen dan ook kunnen gaan verplichten om gezond te leven, zodat ze voorkomen dat ze tot de kwetsbare groepen gaan behoren.
Risicoloze maatschappij , heel gevaarlijk !

Dus als we onze vrijheden als burgers willen behouden, moeten er wel duidelijke criteria worden gesteld die aangeven wanneer handelingen een onacceptabel risico inhouden voor onze medeburgers, wat niet is gebeurd.Vrije samenleving
Wat hierbij niet mag worden vergeten is dat mensen ook het volste recht hebben om zich zelf te beschermen tegen risico’s. Dat horen vrije burgers in ieder geval te hebben. 

Art. 1 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en art. 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten verwijzen ook naar het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Deze twee mijlpalen in de internationale mensenrechtenverdragen bevestigen niet alleen zelfbeschikking als een recht van alle volkeren en, niet onbelangrijk, als mensenrecht, maar verplichten de ondertekenende staten ook het recht op zelfbeschikking te eerbiedigen en te bevorderen.  

Dit betekent dat de lockdown met onmiddellijke ingang kan worden opgeheven, met uitzondering van de mensen die op dit moment aantoonbaar met het virus zijn besmet. Aan die laatste groep zou je quarantaine kunnen opleggen, onder medisch toezicht en met gratis advocaat en financiële compensatie, zoals de wet voorschrijft.
De rest van de bevolking moet nu worden bevrijd. Mensen moeten weer zelf kunnen bepalen of ze het risico willen lopen om naar bijeenkomsten te gaan of zich in de openbare ruimte te begeven. Organisaties dienen zelf te kunnen bepalen wat voor maatregelen ze willen nemen om besmettingen te beperken, en bezoekers kunnen hun gedrag daar op afstemmen.

Als de lockdown nu in stand wordt gehouden, begeven we ons op een hellend vlak. Dan laten we de overheid bepalen welke risico’s we mogen lopen in het leven, inclusief de gewone risico’s die bij het leven horen en waar een mens recht op heeft. Dat leidt tot een ernstige ondermijning van onze individuele vrijheid.

Dit gevaar is niet denkbeeldig. Je hoort nu al “experts” roepen dat we nog jaren lockdown-maatregelen zullen moeten verdragen, omdat het coronavirus weer de kop zal opsteken. Sommigen beweren dat we pas weer een normaal leven kunnen gaan leiden als er een vaccin is ontwikkeld. Dat is absurd. 
Wat als er een nieuw virus ontstaat of een nieuwe variatie, moeten we dan weer in lockdown?

De risicoloze maatschappij is, ik herhaal het nog een keer, een totalitaire maatschappij.
Als we onze vrijheid en burgerrechten lief hebben, moeten we mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelf te bepalen hoe ze omgaan met de risico’s van een virusbesmetting – en de andere normale risico’s van het leven.“We creëren onze eigen gevangenis, maar de deur staat open”
– Jan Cremer (2020)

Trouwens, worden we allemaal vreselijk in de maling genomen! Kijken! 
Perspectives on the Pandemic | Professor Knut WittkowskiGeen opmerkingen: