7/26/2019

Hoe Europa wordt omgezet in een dictatuur - EU is a joke.

Dictaturen grossieren vaak in afkortingen.
Zo kennen we het KDV (kinderdagverblijf) en OM (Openbaar Ministerie). Tegenwoordig werken mensen in een ZKH (ziekenhuis). 


Landje pik van het chemie-farma-kartel nu via de EU
geholpen door uw politici voor een :
 .Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.
 -
 “Ein volk”
Nu , in de EU-dictatuur wordt ernaar gestreefd dat ene volk (de blanke (witte Europeaan) uit te roeien middels vermenging en geboortebeperking.De EU portretteert zichzelf schijnheilig als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. 

Echter, alle top-besluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren.  
Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. 
dus NIEMAND!! Het zijn pluche zittende, uw geld cashende medeweters, om u te misleiden
 
Het NEP EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de dommen onwetende inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.

De Europese Unie is een economisch en militair handelsblok zoals ook in het derde Rijk, dat over mensenrechten, holocaust en moord gebruikt om zichzelf te verheerlijken.

 

Nazi Roots Of The Brussels EU: The Hidden History Of Europe And Why The UK Should Vote For Brexit_
The EU must be destroyed NOW

Europese Unie bedacht door nazi's en nog steeds ondersteund door ALLE zwijgende Europese politici!!

Recentelijk publiceerde de Dr. Rath Health Foundation een boek waarvan ze zelf zeggen dat het gaat over “alles wat u altijd al over de Brusselse EU wilde weten, maar dat niemand u durfde te vertellen”.  

Met het Verdrag van Lissabon al getekend lijkt dit boek misschien een beetje als mosterd na de maaltijd te komen, maar als het een galgenmaal lijkt te zijn dan kan mosterd nooit te laat komen!

Voor bijna driekwart van een eeuw heeft men de wereld proberen wijs te maken, dat het meesterbrein achter WWII de psychopaat Adolf Hitler en zijn entourage van racistische hooligans, de Nazi’s, waren.
Feit is echter dat WWII een veroveringsoorlog was, gevoerd namens een chemisch, farmaceutisch en olie Kartel, met als doel controle te krijgen over de multi-miljarden markt van een nieuw verschijnsel; de gepatenteerde chemische producten.  

De Neurenberg processen hebben bewezen dat de Tweede Wereldoorlog niet had plaatsgevonden zonder het Kartel van IG Farben, bestaande uit Bayer, BASF, Hoecht en enkele andere chemische bedrijven.

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WWI, het tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit Kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. 
Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het Kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.
 
 Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld dat de Tweede Wereldoorlog uitsluitend werd veroorzaakt door Adolf Hitler en zijn NAZI-aanhang. In het boek: ´NAZI-achtergronden van de EU´ laten de auteurs Paul Anthony Taylor, August Kowalszyk (Auschwitz overlevende) en de wetenschappers Aleksandra Niedzwiecki en Matthias Rath zien dat de Tweede Wereldoorlog een veroveringsoorlog was ten gunste van het chemie-, olie- en farmaceutische kartel, die de miljarden dollar-afzetmarkt van gepatenteerde chemische producten in bezit wilden nemen.

Wie het boek leest kijkt met heel andere ogen naar BRUSSEL EN ZIJN EIGEN POLITI!!!!!
Nazi Berhnard werkte voor IG Farben en IG Farben was o.a. bouwer van de vernietigingskampen. Die man is ons gebracht als een sprookjesprins, maar met zijn Duitse, Britse en Amerikaanse makkers legde hij de basis voor veel ellende.
Hij was met hen oprichter van de Bilderberg groep, die de EU gestalte heeft gegeven met de alien Van Rompuy aan het hoofd.


Neurenberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal
Het boek vertelt dat officiële documenten van het Amerikaanse congres en het Neurenberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal (november 1945 – oktober 1946) onweerlegbaar laten zien dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen logistiek en technisch tot in de puntjes was voorbereid, maar tevens werd mogelijk gemaakt door het grootste en beruchtste olie- en farmacie kartel van die tijd. Het IG Farben kartel bestond uit Bayer, BASF, Hoechst en andere chemische bedrijven. Zonder dit kartel zou er nooit een Tweede Wereldoorlog zijn geweest aldus het Tribunaal. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog deed deze groep van industrieën een poging te komen tot een wereldoverheersing.
Na 1945 investeerde dit kartel honderden miljarden dollars om hun criminele verleden te verbloemen. Het was een nadrukkelijke voorwaarde van het kartel om via “Brussel” de Europese Unie te veroveren en daarmee de controle van Europa alsnog in handen te krijgen.

Duizenden bewijsstukken

Het boek en de duizenden authentieke bewijsstukken waaraan wordt gerefereerd, betekenen dat het Brusselse EU-experiment voorbij is. 
Want geen enkel democratisch mens, organisatie of politieke partij die zichzelf serieus neemt, kan deze hernieuwde poging om Europa aan hun macht te onderwerpen, ondersteunen.

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WWI, het tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit Kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het Kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.
Prof. Dr. Jur. Walter Hallstein, Beschermer van de Nazi wetten
Heeft u ooit gehoord van Walter Hallstein (1901-1982)? Niemand anders dan Walter Hallstein heeft meer invloed gehad op de vorming van de EU zoals we die vandaag kennen.


Onderstaand enkele feiten over de meester architect van de EU;
1936-1945, Hallstein was een lid van de omstreden Nazi vereniging “Rechts Wahrer” (wet beschermer), in het leven geroepen om de legale pijler te worden van het Europa onder controle van het Nazi/Kartel verbond.  Op het logo van deze club siert natuurlijk ook het swastika kruis.

21-25 Juni 1938, Hallstein maakt deel uit van de officiële onderhandelingen tussen Nazi Duitsland en het fascistische Italië.
Januari 1939, Hallstein geeft zijn historische speech waarin hij in detail uitleg geeft over de legale structuur van het nieuwe Europa onder Nazi/IG Farben bewind.

1941-1945, Hallstein is Decaan van de economische en juridische faculteit aan de Universiteit  in Frankfurt. Toevallig ook de stad waar het hoofdkwartier gevestigd was van IG Farben, het grootste chemisch bedrijf in de wereld en belangrijkste financier van het Nazi bewind.

1945, Hallstein wordt door de Geallieerden ondervraagd over zijn Nazi connecties. In een officiële verklaring en in zijn eigen handschrift ontkent Hallstein botweg enige andere banden met de Nazi’s en hun bewind gehad te hebben, dan een toeschouwer. In volstrekte tegenstelling tot officieel geregistreerde documenten – inclusief een in 1936 gezworen eed van trouw aan de Nazi’s – ontkent hij ooit lid te zijn geweest van een Nazi organisatie, noch een voorstander te zijn geweest van de Nazi  ideologie. Desalniettemin accepteerden de geallieerden deze verklaring als de waarheid.

1950, Omdat de geallieerden de leugens over zijn Nazi verleden geloofden, kon Hallstein in 1950 adviseur worden van de Duitse Bonds Kanselaar Adenauer, waarbij hij ook een leidinggevende adviesrol kreeg toebedeeld in het buitenlandse beleid.

1950-1957, Hallstein was het politieke meesterbrein tijdens de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het Verdragen van Rome en vervolgens de oprichting van de EU. De volgende verdragen zijn hierbij van belang, en voor elk verdrag geldt dat Hallstein en zijn team de leidinggevende advocaten waren:

1)      1951          Parijs     Europese Gemeenschap voor Kool en Staal
2)      1954          Parijs     Europese Defensie Gemeenschap
3)      1957          Rome     Europese Economische Gemeenschap
4)      1957          Rome     Europse Atoom Energie Gemeenschap Euratom

25 Maart 1957, Oprichting van de Brusselse EU met Hallstein zijn handtekening als een van de twaalf.

1958-1967, Hallstein is de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Europese Commissie. In deze tien jaar heerst hij over Europa en kan hij zijn plannen verder tot uitvoering brengen met de hulp van duizenden hulptroepen en alles ten dienste van het bedrijfskartel.
De Patent Expert van het Kartel Carl Friedrich Ophuels
Natuurlijk was het niet alleen Hallstein die de plannen voor de oprichting van de EU bedacht. Hij voorzag zich van een team van legale deskundigen die hun waarde hadden bewezen gedurende de Nazi hoogtij jaren.  


Omdat het belangrijkste middel van het Kartel om controle over Europa te krijgen het verwerven van patenten is, dan is het geen verrassing dat Hallstein als zijn rechter hand een man koos die een expert was in patent wetgeving; C.F. Ophuels.  Gedurende het Nazi bewind was hij de leidende Rechtbank deskundige in Frankfurt. In deze functie kreeg Ophuels kennis van alle patent-disputen met chemische industrieën in bezette gebieden, die uiteindelijk natuurlijk altijd leidden tot een uitspraak in het voordeel van IG Farben. Dit maakte hem een zeer gekwalificeerd man voor de verovering van Europa door het Kartel.
Ophuels was lid van de Nazi Partij, de NSDAP, van 1933 tot 1945 met als lid nummer 2 399061.
 Desalniettemin werd hij door Hallstein – in samenwerking met Gerhard Schiedemair, een van de leden van de notoire Schiedemair Nazi-advocaten clan – in 1949 binnen 1 jaar gepromoveerd tot ‘Doctor’ en ‘Professor’ aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar later, in 1950, werd  Ophuels aangesteld als ‘ambassadeur’ in Brussel, en zal later een van de belangrijkste grondleggers van de EU worden.
-
Hoewel de militaire en politieke sleutelfiguren van het Kartel gedurende WWII verantwoordelijk zijn gehouden voor dood en vernietiging die zij hebben veroorzaakt, hun economische meesters zijn amper tot verantwoording geroepen en kunnen daardoor ongehinderd doorgaan totdat zij hun ultieme doel bereikt  hebben.
-
Inmiddels is door hen dus een nieuwe generatie sleutelfiguren gefinancierd en daardoor tot bewindsposities in de meest belangrijke landen gebracht.
Helmut Kohl, was een voormalig medewerker van BASF, werd toen gelijk bevorderd om uiteindelijk Duits Kanselier te worden, een positie die hij 16 jaar lang heeft weten te behouden.
Gedurende die periode heeft hij miljarden aan belastinggelden uitgegeven om de constructie van de EU te financieren. 

Angela Merkel was zijn protegé en vervult nu deze walgelijke functie. 
-
In Frankrijk Macron daarvoor werd Nicolas Sarkozy tot zijn machtspositie gepromoveerd.  Deze twee sleutelfiguren  hebben nauw samengewerkt om de andere Europese staatshoofden te bewegen het Verdrag van Lissabon te tekenen.
 -
Geschiedenis leert ons dat er aan twee voorwaarden voldaan dient te zijn om een poging te kunnen ondernemen om de wereld te veroveren:

1)      De oprichting van een dictatuur in het gebied van waaruit de verovering gelanceerd zal worden. Het Lissabon Verdrag biedt hiervoor een basis.

2)      Een systematische planning van militaire acties, inclusief een nieuwe wereldoorlog.

De vorming van een Europees leger, in combinatie met openlijke dreigingen door sleutelfiguren van de Kartel tot het gebruik van kernwapens, is een onmiskenbare stap in deze richting.
Daarom, de historische parallel tussen – het grijpen van de macht door het Olie en Farmaceutische Kartel door middel van de EU, is de – machtsovername in Duitsland door deze zelfde groep driekwart eeuw geleden.
Het jaar 1933 is een parallel jaar met 2009, toen dit Kartel het Lissabon Verdrag er wist door te drukken.

Het jaar 1934 is een parallel jaar met 2010, wanneer de dictatuur zijn ware gezicht laat zien door de meest belangrijke sectoren in de Gemeenschap onder haar absolute gezag te brengen.
Het zwaar door Sarkozy ondersteunde plan voor een centraal gereguleerde Europese economie is slechts een begin.
In het licht van deze feiten moeten de inwoners van Europa en de rest van de wereld actie nemen. Het succes van deze acties zal afhangen van:
  1. De juiste politieke analyses. Reden waarom dit boek is geschreven
  2. Effectieve ontleding van deze informatie voor alle mensen in de wereld.
  3. Het organiseren van een beweging bestaande uit mensen toegewijd om de democratie en vrede in Europa en de rest van de wereld te beschermen.
Voor degenen onder u die misschien het argument hebben dat de huidige hedendaagse situatie niet vergeleken kan worden met de verschrikkingen van het verleden, het volgende:

De huidige minister van Defensie in Duitsland, Karl-Theodor zu Guttenberg, is vanaf zijn 14e jaar opgevoed door zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop was Hitler’s minister van buitenlandse zaken van 1933 tot 1945 en coördineerde de militaire macht gedurende WWII. 

In 1947 werd hij hiervoor in de Neurenberg processen ter dood veroordeeld.  Natuurlijk kan men aanvoeren dat enkel een familie relatie niet vanzelfsprekend leidt tot bepaalde politieke strategieën. In dit geval echter, spreken de feiten voor zichzelf. 
Minister van Defensie Guttenberg was een fervent voorstander van een militarisering van Europa en de oprichting van een Europees leger. Onder druk om af te treden nadat hij publiekelijk de moord op onschuldige burgers in Afghanistan door Duitse troepen verdedigde, reageerde Guttenberg tijdens een Duitse TV uitzending: “Ik zal zeer zeker niet aftreden, al raast er een storm. 

Dat is hoe ik ben opgevoed – en dat is wie ik ben”. 

Dit laat duidelijk zien dat de donkere schaduw van de Von Ribbentrop traditie de wereld wederom bedreigen.

De laatste twee wereldoorlogen zijn gestart door het Kartel tijdens het ochtendgloren van een nieuw nucleair tijdperk. 
De situatie van vandaag is fundamenteel anders. Het arsenaal van kernwapens in Frankrijk en Engeland, gecombineerd met de politieke macht in Brussel, geeft het Kartel direct toegang tot deze wapens. 
Het enige moment om dit te voorkomen is nu.

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op:
– Vooraanstaand Nazi advocaat en grondlegger van de EU, Walter Hallstein
– Wat u niet van het Olie en Farmaceutische Kartel en zijn sleutelfiguren mag weten.

– De Macht van de EU kan een einde maken aan de eeuwen oude vrijheid en onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

– Wie is Wie in de Brusselse EU

– Relay of Life – Een oproep tot actie.

De volledige (Engelstalige) tekst van het E-book “The Nazi Roots of the Brussels EU”  is hier te downloaden:
Website of the Dr. Rath Health Foundation:
Ingezonden door Paulus
———————————————————–

REDACTIE:
Net vandaag komt de EU-Commissie met een voorstel voor een nieuwe EU belasting voor de Europese onwetende bevolking .
 


Hoe krijg je dit bij de mensen tussen de oren dat Balkenende en de rest van de trawanten het Nederlandse volk gewoon uitleveren aan de EU ??
 

De mensen moesten de hele week gewoon hun bedrijven platleggen.
Ieder verdrag – is een stap meer globalisering; dus werkloosheid, verlagen lonen, harder werken voor minder, hoger belastingen. Dan zou de keuze toch gemakkelijk moeten zijn.


Niet voldoende, de politiek is al volledig gedomineerd door fascisten. Juridische vervolging lijkt het enige nog dat het fascisme van hun totalitaire staat kan afhouden.

Hopelijk dat het bijdraagt tot de bewustwording van grote groepen mensen.
Wij hebben de power, de vraag is alleen wat wij er mee doen.
 
Want sluiten we de ogen voor de waarheid en stemmen we roekeloos in met de overname van de EU door een dictatorschap met corrupte Europese politici voor de grote industriële bedrijven.
Of beschermen we onze democratie, onze eigen levensbelangen en gezondheid?


Dr. Rath interviewed by Claudia Zimmermann

Was het nog maar 1743 met de Geboortepapieren van Nederland

De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands 

In deze bundel zijn - in een moderne vertaling - de drie documenten samengebracht die aan de basis liggen van de Nederlandse natie. 

Het gaat om:
* de Unie van Utrecht (1579), een staatkundig verdrag dat de vrijheid van geweten verdedigt en dat al enigszins fungeerde als grondwet;

* de Apologie (1581) van Willem van Oranje, waarin de Vader des Vaderlands vrijheid en verdraagzaamheid bepleit, en zijn verontwaardiging de vrije loop laat;

* het Plakkaat van Verlatinghe (1581), waarin de Staten-Generaal de Spaanse koning afzweren als Heer der Nederlanden, in de revolutionaire gedachte dat het volk niet is geschapen ten dienste van de vorst , maar omgekeerd: de vorst is dienstbaar aan zijn volk.
Deze revolutionaire teksten kenmerken een vroege aanzet tot democratisch denken en tot een intellectuele vrijheid waarvan radicale denkers uit heel Europa profiteerden.

de Geboortepapieren van Nederland  <> Een AANRADER!

Otten de ,vvd-Narcist, laat een spoor van zelfvernieling achter met ziekelijke afgunst.

Mooi hè? Die poppenkast die de politiek heet.
 Otten uit de Vereniging Van Dieven-mol is een narcist pur sang, en alles wat hij zegt en doet dient in dat licht te worden zien. 
Deze lelijke pro EUer- Europese begrafenisondernemer moet gewoon weer terugkeren naar zijn geboortenest de VVD waar een mede partij op laaghartig en smerige wijze wordt tegengewerkt door het EU-kartel. 


Narcisten laten een spoor van vernieling achter. De onbeschaamdheid, het achterbakse liegen en bedriegen, de ziekelijke afgunst. Baudet is een perfect "slachtoffer". 

Hij heeft alles wat Otten niet heeft, schoonheid en charisma, een zekere lichtheid en onbevangenheid, humor en flair, maar ook pogingen tot diepzinnigheid, kortom, een bijzonder mens waar Otten nooit aan zal kunnen tippen. En dat moet stuk, met Otten als de glorieuze overwinnaar.
En dan staat ie weer overal doodleuk met z'n dikke pens vooruit het slachtoffer uit te hangen. 

Dit zijn verachtelijke personen waar je verre van moet blijven. 
Baudet is er met open ogen ingetuind. En kom er nu maar weer eens van af. 
Narcisten en sociopaten zijn niet zelden hardnekkige stalkers die nergens voor terugdeinzen.


quote: Wiebenick | 26-07-19  

FORUM VOOR DEMOCRATIE 
Intern onderzoeksrapport naar het handelen van voormalig bestuurslid Otten
Dr. Otten  is de kans geboden om een verklaring te geven op datgene wat geconstateerd is. 
Staat in het rapport. Otten gaf echter geen deugdelijke verklaring.


Want Dr Henk Otten ging naar het NRC .. waar de aap uit de mouw kwam. 
En je hoeft echt geen FvD fan o.i.d te zijn om daar de goedkope moddergooien te lezen, maar vrees dat vele criticasters dat niet hebben gelezen: www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/tweede-m...
Daar lees je, dat Thierry is geradicaliseerd?
Wel goed in de gaten houden, en bij onraad weer op Geert gaan stemmen.
 
PVV? Wilders zit al meer dan 25 jaar "iheerlijk n het pluche" 
en heeft in die 25 jaar geen sodemieter bereikt. Oh ja toch! Het burka-verbod voor.......150 draagsters. Dat is pas goed voor het land en
native Nederlanders achterstellen!
-
Als een onwelgevallige partij te groot dreigt te worden wordt ingegrepen. EU-links kreeg wel gelijk toen zij voorspelden dat het niks ging worden met Pim Fortuyn.
Nu kun je niet altijd de lijsttrekker doodschieten maar mollen in een partij stationeren werkt ook goed. 
- Of zoals in het geval van de PVV, Geert Wilders laten bewaken door criminele bewakers met dito vriendjes, wat je zien kunt als het paardenhoofd in bed van de maffia. 
Heel vroeger noemden ze dit in het Oostblok, de intrede politiek, waarbij je jouw pionnen in die partij eerst vrienden laat maken/zoeken en als het dan nodig is laat je ze de partij verscheuren en/of opsplitsen.
Dit is wat we nu weer zien en zoals het inderdaad eerder bij de LPF hebben mogen aanschouwen.

Het is mijn partij. Nee het is mijn partij wat een amateuristisch gekloot dit.
Noem eens een democratische partij die die grondbeginselen nog wel hoog in het vaandel heeft..?  

En zo gaat alles wat van het eertijds goed geregelde landje is overgebleven zonder dat we verzet bieden finaal naar gallemiezen.
Jammer hè? Die poppenkast die politiek heet.
De staat is een abstract begrip en bestaat uit een stuk land met grenzen en een bevolking die haar EIGEN bestuurders aanstelt.
Onder normale omstandigheden stelt het volk ZELF een grondwet op,
op basis van de aangeboren onaantastbare grondrechten van vrijheid en veiligheid zoals omschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens (waarden). 

Een grondwet dient vanzelfsprekend verankerd te zijn in een grondwettelijk hof. Op basis van een grondwet worden nationale wetten (normen) geschreven namens het volk.

Vandaag in 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend, waarin Filips II werd afgezet als vorst. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. 


Afbeelding weergeven op Twitter

Als de vorst dat niet doet, maar zijn onderdanen onderdrukt, hun vrijheden en privilegiën beknot moet hij "ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran". 
Of dat het geval was, werd bepaald door "zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande" 3/4

De grondwet (inclusief grondwettelijk hof) en nationale wetten vormen het onaantastbare kader waarbinnen het volk een transactie aangaat met haar bestuurders (de overheid) en vastlegt in een bestuursovereenkomst. 
Voor de overheidsdiensten betaalt het volk belastingen, want de overheid is naast het garanderen van vrijheid ook verantwoordelijkheid voor het handhaven van veiligheid in het geboorteland van de burger.
 Kortom, volgens dit (romantische) model ligt de macht bij het volk daar ze de teugels van staat stevig in de hand heeft en de staat kan temmen.
 ====================================>
Echter, hebben we te maken met een dominante overheid die het volk verslaaft, overheerst op basis van een gecorrumpeerd bestuursmodel van staat. 
Want, geld en macht is aantrekkelijk en onze bestuurders steken dat liever in hun eigen zak dan voor het volk te zorgen. 

De bestuurders kunnen zich ongestraft zelf verrijken, omdat ze daartoe de voorwaarden hebben geschapen met een viertal fluwelen staatsgrepen (soevereine, grondwettelijke, democratische en economische) over de afgelopen 200 jaar. 
-
Lang verhaal kort, het volk is dus geknecht door de overheid op basis van een gecorrumpeerd bestuursmodel van staat. En de overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld door het volk. 

Nu staan er vier oppositionele partijen op; 
Janmaat wordt gedemoniseerd en zijn vrouw wordt voor het leven gehandicapt,
Pim Fortuyn (rust in vrede) wordt vermoord en de PVV en het FvD worden gedemoniseerd en kaltgestellt d.m.v. een cordon sanitair door het partijkartel. 

Dit omdat ze stemmen weghalen van het partijkartel en de absolute macht van het partijkartel bedreigen. 

In werkelijkheid vormen de PVV en het FvD geen bedreiging, om de eenvoudige reden dat beide partijen de symptomen van een gecorrumpeerde rechtstaat aanpakken en niet teruggaan naar de bron van een dominante overheid, namelijk een gecorrumpeerd bestuursmodel. 

De PVV heeft het constant over de islam en het FvD wil de EU verlaten en laat nota bene hun naamthema van democratie ongemoeid (vertegenwoordigende democratie is een zwendel voor doodordinaire benoemingen en het volk bepaalt niet de staatsvorm en staatsrol). Het FvD en de PVV zijn m.i. idem ook machtspartijen. 

Daar komt nog bij dat het FvD en PVV geen enkele competentie hebben met het opzetten van een professionele en doelmatige organisatie w.b. front office (Kamer) en back office (eigen organisatie). Een coherente strategie en tactiek (gebaseerd op probleemstelling en doel) is niet voorhanden. 

À propos, het systeem van politieke partijen voldoet niet aan het legitimiteitsbeginsel daar ze niet uitdrukkelijk staat vermeld in de grondwet! 

Tenslotte, het is voorstelbaar dat wanhopige kiezers terugvallen op het FvD en de PVV bij gebrek aan een redelijk alternatief. 
Een groeipotentie van meer dan 15 -20 zetels ligt niet in de rede, omdat ze zich niet onderscheiden van andere partijen behoudens een enkele issue. 
Op het moment dat het FvD en de PVV zitting nemen in een coalitie dan maken ze zelf ook onderdeel uit van het partijkartel. 

Op het moment dat beide partijen eventueel exclusief macht gaan dragen, dan zullen ook zij niet opgewassen zijn tegen de verleidingen van een gecorrumpeerd bestuursmodel. Levenslange zekerheid en rijkdom liggen dan voor het oprapen zonder enige juridische en staatsrechtelijke aansprakelijkheid.

De rechtstaat bevindt zich op EU- slopershoogte en het lieve en naïeve Nederlandse volk staat aan de zijlijn toe te kijken zonder enig besef van hun EIGEN macht. 
M.a.w. het kind-volk heeft schijnbaar behoeft aan de rol van ouders die de staat op zich neemt. De toekomst ziet er niet goed uit. 
Het ligt niet in de rede dat hervormingen van het bestuursmodel van staat en economische macht aan het volk zullen voortkomen uit rationele actie door het volk.

Het begint bij het stoppen dit machtsspel te legitimeren: ongeldig stemmen. 
Helaas zal dit nooit in grote getale gebeuren, omdat ook het (klootjes)volk -net als elke politicus- zoekt naar de hoogste vorm van eigenmacht en men dag in dag uit wijs wordt gemaakt dat die macht ligt in het politiek stemmen.
Dat komt omdat 80% van de bevolking blind #*^!! is.


Maar zoals het meeste volk 'gewoon leeft', zal het voor dit volk ook gewoon doorgaan: ook in de tweede wereldoorlog trouwden mensen, kregen mensen kinderen en werd er muziek gemaakt enz. 

Pas wanneer er weer een oorlog wordt erkend als zodanig en vervolgens wordt opgelost door inmenging van andere landen, zal een volk weer in staat worden gesteld om rationeel te denken en werken aan de (broodnodige) hervorming van zijn eigen staatsbestel.

 

7/25/2019

Wolfgang Schäuble gesteht NWO-Pläne:

Die Not wird die Menschen zwingen, sich zu beugen!!

Die Reaktionen auf Ursula von der Leyen und Christine Lagarde in höchsten Ämtern der EU reichten von verblüfft bis entsetzt. Beide hatten nicht kandidiert, niemand ahnte, was da kommen würde – außer den Eingeweihten – und zack! Wie Karl aus der Kiste saßen die zwei Damen auf den Stühlen der Macht.

Als Dreingabe gab es AKK als Verteidigungsministerin. Hatte die Bundeswehr schon die Sekt- und Champagnerkorken knallen lassen, dass die verhasste „Eisprinzessin“ endlich weg ist, kam der Tiefschlag mit Kampf-Knarrenbauer direkt hinterher.

Viele Bürger schütteln fassungslos den Kopf und fragen sich, ob die denn alle irre geworden sind „da oben“. Antwort: Mitnichten. Ganz und gar nicht. Das gehört zum Plan. 

Wieder einmal werden die Konturen klarer, als ob jemand ein Fernglas langsam immer schärfer stellt. Was erst nebulös, verwaschen und kaum erkennbar bei wachen Zeitgenossen aber schon Gruseln, bei Herdenschafen immer noch gemeinsames Verschwörungstheorie-Blöken hervorrief, hat in den letzten Tagen wieder klarere Konturen bekommen: Die Neue Weltordnung.Nicht, dass man es nicht hätte wissen können. Es gehört zum Markenzeichen der Quartiermacher der Neuen Weltordnung (NWO), dass sie es uns ins Gesicht sagen. 

Das verschafft vielleicht noch schönere Allmachtsgefühle, wenn man den gakelnden Gänsen, die zur Schlachtung geführt werden, auch noch zynisch entgegenhalten kann: „Was wollt ihr denn? Ihr habt‘s doch gewusst! 


Wir haben‘s Euch doch gesagt. Warum seid ihr nicht weggeflogen? Dazu war genug Zeit.“
Bereits 2015 bekannte sich Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, zu dieser Agenda:  Weil, wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen größer!“

 

Wird der Bürger gechipt mit der ,,sogenannten,, Masern-Zwangsimpfung?

7/21/2019

Het klimaat "probleem" ? U.N AGENDA 21/30/50 for sustainable development!!!

 We Are Doomed

The United Nations 2030 Agenda decoded: It's a blueprint for the global enslavement of humanity under the boot of corporate masters.


 U.N AGENDA 21/30/50 for sustainable development!!!
Actuele onderwerpen die verband houden met deze agenda zijn:

1. Het opschroeven en verplichten van vaccinaties,
2. wereldwijde illegale geo-engineering programma’s,
3. implementatie van 5G en “smart-cities
4. afschaffing van het contant geld,
5. het chippen van de bevolking (is gaande),
6. zo veel mogelijk genetisch gemanipuleerde landbouw en zo min mogelijk biologische landbouw,
7. multinationals hebben inspraak in onderwijsprogramma’s,
8. nóg meer controle/manipulatie/censuur van de media,
9. verminderen van democratische inspraak d.m.v. de E.U. met het uiteindelijke doel:

één wereldregering.
 We Are Doomed

Een totalitair regime op komst..

En VVD Rutte steunt extreem linkse Ursula von der Leyen

U.N AGENDA 21/30/50 for sustainable development bedacht door the club of Rome en globalistische elites. 

Dit is misschien wel een van de meest zorgwekkende agenda's van de toekomst. 

Hiermee willen ze centralisatie van macht bewerkstelligen dit zie je al op grote schaal gebeuren (U.N-E.U) om uiteindelijk 1 wereld regering, 1 munt, 1 religie(satanisme) te vormen en totale controle over alle aspecten in het leven van de mens.

Het klimaat "probleem" is door dezelfde elite bedacht als religie (club of Rome) om heel de wereld te doen geloven dat als we niks doen we nog maar een bepaald aantal jaar kunnen bestaan om zo iedereen mee te krijgen in hun plan.  U.N Agenda 21 is ondertekend door alle landen in de wereld zonder dat ze doorhebben wat het eigenlijk inhoud. Ze hebben allemaal hun doodsvonnis getekend.

 Ik raad u aan om de volgende video's te bekijken voor uw eigen onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=sES6_OXPwOU 
en
https://www.youtube.com/watch?v=zMj6BQ00BbM
en
https://jdreport.com/heb-jij-al-eens-gehoord-van-de-v-n-agenda-2030-de-oude-agenda-21-en-de-17-globale-einddoelen/ 

en
https://www.youtube.com/watch?v=mVSBdNvCN_A

en
https://www.youtube.com/watch?v=bMeXSlGJZYc
 

en kijk hieronder wat de E.U van plan is:

Zet ondertiteling aan

Goed luisteren de Europese bank wordt deels klimaat bank. Die moet de economie EU overeind houden als de volgende crisis komt.
Deze nep oplossing houdt u alleen intrinsiek arm en houdt de EU-elite aan de macht.
Communistische dictatuur zoals Nigel Farage zegt.
 

Dit is de keuze van de "rechtse" VVD.
Ursula von der Leyen wil vrouwenquota, een federaal Europa, een Europees leger , soevereiniteit van landen afnemen en klimaatdoelen vastleggen in de wet.
En Massa-immigratie-  het organiseren van een EUROPESE volkerenmoord.
 Iedereen is verplicht zijn levensstijl aan te passen. 

Nigel Farage verzet zich fel tegenover Ursula en noemt haar de stem van het nieuwe Communisme.

let hierbij ook op de specifieke datums die genoemd worden voor de doelstellingen: Idd je raad het al, Agenda 30/50 etc.
-
NL moet zo snel mogelijk uit de E.U maar het volk is te geïndoctrineerd/gemindcontrolled om dat voor elkaar te krijgen.. 

We gaan hele zware tijden tegemoet waarin al onze vrijheden zullen verdwijnen. 

Agenda 21/2030 is in 1992 getekend door 178 landen wereldwijd, waaronder Nederland.

Wat is de betekenis van Agenda 21, Agenda 2030, illuminatie of Nieuwe Wereld Orde?

Als je al ‘n tijdje meeloopt en veel onderzoek hebt gedaan, weet je dat het de realiteit is. Je ziet het zich voor je ogen ontwikkelen.

De “oorlog tegen het terrorisme” die nooit leek te eindigen bleek enkel het perfecte middel te zijn om permanent de oorlog te voeren tegen alle burgers, iedereen, overal, en op elk moment.

In wezen opgezet om het menselijke ras uit te roeien, in het voordeel van een klein groepje dat bekend staat als de Illuminati, alias globalisten, Rothschild Khazarian Maffia, Vatican,  samengevat de Archon bloedlijn families, die in onze samenleving het voorfront voeren als de ‘financiële elite’.


Voor meer informatie:
 ,, Are WE Doomed ?,,