7/26/2019

Hoe Europa wordt omgezet in een dictatuur - EU is a joke.

Dictaturen grossieren vaak in afkortingen.
Zo kennen we het KDV (kinderdagverblijf) en OM (Openbaar Ministerie). Tegenwoordig werken mensen in een ZKH (ziekenhuis). 


Landje pik van het chemie-farma-kartel nu via de EU
geholpen door uw politici voor een :
 .Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.
 -
 “Ein volk”
Nu , in de EU-dictatuur wordt ernaar gestreefd dat ene volk (de blanke (witte Europeaan) uit te roeien middels vermenging en geboortebeperking.De EU portretteert zichzelf schijnheilig als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. 

Echter, alle top-besluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren.  
Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. 
dus NIEMAND!! Het zijn pluche zittende, uw geld cashende medeweters, om u te misleiden
 
Het NEP EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de dommen onwetende inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.

De Europese Unie is een economisch en militair handelsblok zoals ook in het derde Rijk, dat over mensenrechten, holocaust en moord gebruikt om zichzelf te verheerlijken.

 

Nazi Roots Of The Brussels EU: The Hidden History Of Europe And Why The UK Should Vote For Brexit_
The EU must be destroyed NOW

Europese Unie bedacht door nazi's en nog steeds ondersteund door ALLE zwijgende Europese politici!!

Recentelijk publiceerde de Dr. Rath Health Foundation een boek waarvan ze zelf zeggen dat het gaat over “alles wat u altijd al over de Brusselse EU wilde weten, maar dat niemand u durfde te vertellen”.  

Met het Verdrag van Lissabon al getekend lijkt dit boek misschien een beetje als mosterd na de maaltijd te komen, maar als het een galgenmaal lijkt te zijn dan kan mosterd nooit te laat komen!

Voor bijna driekwart van een eeuw heeft men de wereld proberen wijs te maken, dat het meesterbrein achter WWII de psychopaat Adolf Hitler en zijn entourage van racistische hooligans, de Nazi’s, waren.
Feit is echter dat WWII een veroveringsoorlog was, gevoerd namens een chemisch, farmaceutisch en olie Kartel, met als doel controle te krijgen over de multi-miljarden markt van een nieuw verschijnsel; de gepatenteerde chemische producten.  

De Neurenberg processen hebben bewezen dat de Tweede Wereldoorlog niet had plaatsgevonden zonder het Kartel van IG Farben, bestaande uit Bayer, BASF, Hoecht en enkele andere chemische bedrijven.

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WWI, het tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit Kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. 
Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het Kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.
 
 Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld dat de Tweede Wereldoorlog uitsluitend werd veroorzaakt door Adolf Hitler en zijn NAZI-aanhang. In het boek: ´NAZI-achtergronden van de EU´ laten de auteurs Paul Anthony Taylor, August Kowalszyk (Auschwitz overlevende) en de wetenschappers Aleksandra Niedzwiecki en Matthias Rath zien dat de Tweede Wereldoorlog een veroveringsoorlog was ten gunste van het chemie-, olie- en farmaceutische kartel, die de miljarden dollar-afzetmarkt van gepatenteerde chemische producten in bezit wilden nemen.

Wie het boek leest kijkt met heel andere ogen naar BRUSSEL EN ZIJN EIGEN POLITI!!!!!
Nazi Berhnard werkte voor IG Farben en IG Farben was o.a. bouwer van de vernietigingskampen. Die man is ons gebracht als een sprookjesprins, maar met zijn Duitse, Britse en Amerikaanse makkers legde hij de basis voor veel ellende.
Hij was met hen oprichter van de Bilderberg groep, die de EU gestalte heeft gegeven met de alien Van Rompuy aan het hoofd.


Neurenberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal
Het boek vertelt dat officiële documenten van het Amerikaanse congres en het Neurenberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal (november 1945 – oktober 1946) onweerlegbaar laten zien dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen logistiek en technisch tot in de puntjes was voorbereid, maar tevens werd mogelijk gemaakt door het grootste en beruchtste olie- en farmacie kartel van die tijd. Het IG Farben kartel bestond uit Bayer, BASF, Hoechst en andere chemische bedrijven. Zonder dit kartel zou er nooit een Tweede Wereldoorlog zijn geweest aldus het Tribunaal. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog deed deze groep van industrieën een poging te komen tot een wereldoverheersing.
Na 1945 investeerde dit kartel honderden miljarden dollars om hun criminele verleden te verbloemen. Het was een nadrukkelijke voorwaarde van het kartel om via “Brussel” de Europese Unie te veroveren en daarmee de controle van Europa alsnog in handen te krijgen.

Duizenden bewijsstukken

Het boek en de duizenden authentieke bewijsstukken waaraan wordt gerefereerd, betekenen dat het Brusselse EU-experiment voorbij is. 
Want geen enkel democratisch mens, organisatie of politieke partij die zichzelf serieus neemt, kan deze hernieuwde poging om Europa aan hun macht te onderwerpen, ondersteunen.

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WWI, het tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit Kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het Kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.
Prof. Dr. Jur. Walter Hallstein, Beschermer van de Nazi wetten
Heeft u ooit gehoord van Walter Hallstein (1901-1982)? Niemand anders dan Walter Hallstein heeft meer invloed gehad op de vorming van de EU zoals we die vandaag kennen.


Onderstaand enkele feiten over de meester architect van de EU;
1936-1945, Hallstein was een lid van de omstreden Nazi vereniging “Rechts Wahrer” (wet beschermer), in het leven geroepen om de legale pijler te worden van het Europa onder controle van het Nazi/Kartel verbond.  Op het logo van deze club siert natuurlijk ook het swastika kruis.

21-25 Juni 1938, Hallstein maakt deel uit van de officiële onderhandelingen tussen Nazi Duitsland en het fascistische Italië.
Januari 1939, Hallstein geeft zijn historische speech waarin hij in detail uitleg geeft over de legale structuur van het nieuwe Europa onder Nazi/IG Farben bewind.

1941-1945, Hallstein is Decaan van de economische en juridische faculteit aan de Universiteit  in Frankfurt. Toevallig ook de stad waar het hoofdkwartier gevestigd was van IG Farben, het grootste chemisch bedrijf in de wereld en belangrijkste financier van het Nazi bewind.

1945, Hallstein wordt door de Geallieerden ondervraagd over zijn Nazi connecties. In een officiële verklaring en in zijn eigen handschrift ontkent Hallstein botweg enige andere banden met de Nazi’s en hun bewind gehad te hebben, dan een toeschouwer. In volstrekte tegenstelling tot officieel geregistreerde documenten – inclusief een in 1936 gezworen eed van trouw aan de Nazi’s – ontkent hij ooit lid te zijn geweest van een Nazi organisatie, noch een voorstander te zijn geweest van de Nazi  ideologie. Desalniettemin accepteerden de geallieerden deze verklaring als de waarheid.

1950, Omdat de geallieerden de leugens over zijn Nazi verleden geloofden, kon Hallstein in 1950 adviseur worden van de Duitse Bonds Kanselaar Adenauer, waarbij hij ook een leidinggevende adviesrol kreeg toebedeeld in het buitenlandse beleid.

1950-1957, Hallstein was het politieke meesterbrein tijdens de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het Verdragen van Rome en vervolgens de oprichting van de EU. De volgende verdragen zijn hierbij van belang, en voor elk verdrag geldt dat Hallstein en zijn team de leidinggevende advocaten waren:

1)      1951          Parijs     Europese Gemeenschap voor Kool en Staal
2)      1954          Parijs     Europese Defensie Gemeenschap
3)      1957          Rome     Europese Economische Gemeenschap
4)      1957          Rome     Europse Atoom Energie Gemeenschap Euratom

25 Maart 1957, Oprichting van de Brusselse EU met Hallstein zijn handtekening als een van de twaalf.

1958-1967, Hallstein is de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Europese Commissie. In deze tien jaar heerst hij over Europa en kan hij zijn plannen verder tot uitvoering brengen met de hulp van duizenden hulptroepen en alles ten dienste van het bedrijfskartel.
De Patent Expert van het Kartel Carl Friedrich Ophuels
Natuurlijk was het niet alleen Hallstein die de plannen voor de oprichting van de EU bedacht. Hij voorzag zich van een team van legale deskundigen die hun waarde hadden bewezen gedurende de Nazi hoogtij jaren.  


Omdat het belangrijkste middel van het Kartel om controle over Europa te krijgen het verwerven van patenten is, dan is het geen verrassing dat Hallstein als zijn rechter hand een man koos die een expert was in patent wetgeving; C.F. Ophuels.  Gedurende het Nazi bewind was hij de leidende Rechtbank deskundige in Frankfurt. In deze functie kreeg Ophuels kennis van alle patent-disputen met chemische industrieën in bezette gebieden, die uiteindelijk natuurlijk altijd leidden tot een uitspraak in het voordeel van IG Farben. Dit maakte hem een zeer gekwalificeerd man voor de verovering van Europa door het Kartel.
Ophuels was lid van de Nazi Partij, de NSDAP, van 1933 tot 1945 met als lid nummer 2 399061.
 Desalniettemin werd hij door Hallstein – in samenwerking met Gerhard Schiedemair, een van de leden van de notoire Schiedemair Nazi-advocaten clan – in 1949 binnen 1 jaar gepromoveerd tot ‘Doctor’ en ‘Professor’ aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar later, in 1950, werd  Ophuels aangesteld als ‘ambassadeur’ in Brussel, en zal later een van de belangrijkste grondleggers van de EU worden.
-
Hoewel de militaire en politieke sleutelfiguren van het Kartel gedurende WWII verantwoordelijk zijn gehouden voor dood en vernietiging die zij hebben veroorzaakt, hun economische meesters zijn amper tot verantwoording geroepen en kunnen daardoor ongehinderd doorgaan totdat zij hun ultieme doel bereikt  hebben.
-
Inmiddels is door hen dus een nieuwe generatie sleutelfiguren gefinancierd en daardoor tot bewindsposities in de meest belangrijke landen gebracht.
Helmut Kohl, was een voormalig medewerker van BASF, werd toen gelijk bevorderd om uiteindelijk Duits Kanselier te worden, een positie die hij 16 jaar lang heeft weten te behouden.
Gedurende die periode heeft hij miljarden aan belastinggelden uitgegeven om de constructie van de EU te financieren. 

Angela Merkel was zijn protegé en vervult nu deze walgelijke functie. 
-
In Frankrijk Macron daarvoor werd Nicolas Sarkozy tot zijn machtspositie gepromoveerd.  Deze twee sleutelfiguren  hebben nauw samengewerkt om de andere Europese staatshoofden te bewegen het Verdrag van Lissabon te tekenen.
 -
Geschiedenis leert ons dat er aan twee voorwaarden voldaan dient te zijn om een poging te kunnen ondernemen om de wereld te veroveren:

1)      De oprichting van een dictatuur in het gebied van waaruit de verovering gelanceerd zal worden. Het Lissabon Verdrag biedt hiervoor een basis.

2)      Een systematische planning van militaire acties, inclusief een nieuwe wereldoorlog.

De vorming van een Europees leger, in combinatie met openlijke dreigingen door sleutelfiguren van de Kartel tot het gebruik van kernwapens, is een onmiskenbare stap in deze richting.
Daarom, de historische parallel tussen – het grijpen van de macht door het Olie en Farmaceutische Kartel door middel van de EU, is de – machtsovername in Duitsland door deze zelfde groep driekwart eeuw geleden.
Het jaar 1933 is een parallel jaar met 2009, toen dit Kartel het Lissabon Verdrag er wist door te drukken.

Het jaar 1934 is een parallel jaar met 2010, wanneer de dictatuur zijn ware gezicht laat zien door de meest belangrijke sectoren in de Gemeenschap onder haar absolute gezag te brengen.
Het zwaar door Sarkozy ondersteunde plan voor een centraal gereguleerde Europese economie is slechts een begin.
In het licht van deze feiten moeten de inwoners van Europa en de rest van de wereld actie nemen. Het succes van deze acties zal afhangen van:
  1. De juiste politieke analyses. Reden waarom dit boek is geschreven
  2. Effectieve ontleding van deze informatie voor alle mensen in de wereld.
  3. Het organiseren van een beweging bestaande uit mensen toegewijd om de democratie en vrede in Europa en de rest van de wereld te beschermen.
Voor degenen onder u die misschien het argument hebben dat de huidige hedendaagse situatie niet vergeleken kan worden met de verschrikkingen van het verleden, het volgende:

De huidige minister van Defensie in Duitsland, Karl-Theodor zu Guttenberg, is vanaf zijn 14e jaar opgevoed door zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop was Hitler’s minister van buitenlandse zaken van 1933 tot 1945 en coördineerde de militaire macht gedurende WWII. 

In 1947 werd hij hiervoor in de Neurenberg processen ter dood veroordeeld.  Natuurlijk kan men aanvoeren dat enkel een familie relatie niet vanzelfsprekend leidt tot bepaalde politieke strategieën. In dit geval echter, spreken de feiten voor zichzelf. 
Minister van Defensie Guttenberg was een fervent voorstander van een militarisering van Europa en de oprichting van een Europees leger. Onder druk om af te treden nadat hij publiekelijk de moord op onschuldige burgers in Afghanistan door Duitse troepen verdedigde, reageerde Guttenberg tijdens een Duitse TV uitzending: “Ik zal zeer zeker niet aftreden, al raast er een storm. 

Dat is hoe ik ben opgevoed – en dat is wie ik ben”. 

Dit laat duidelijk zien dat de donkere schaduw van de Von Ribbentrop traditie de wereld wederom bedreigen.

De laatste twee wereldoorlogen zijn gestart door het Kartel tijdens het ochtendgloren van een nieuw nucleair tijdperk. 
De situatie van vandaag is fundamenteel anders. Het arsenaal van kernwapens in Frankrijk en Engeland, gecombineerd met de politieke macht in Brussel, geeft het Kartel direct toegang tot deze wapens. 
Het enige moment om dit te voorkomen is nu.

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op:
– Vooraanstaand Nazi advocaat en grondlegger van de EU, Walter Hallstein
– Wat u niet van het Olie en Farmaceutische Kartel en zijn sleutelfiguren mag weten.

– De Macht van de EU kan een einde maken aan de eeuwen oude vrijheid en onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

– Wie is Wie in de Brusselse EU

– Relay of Life – Een oproep tot actie.

De volledige (Engelstalige) tekst van het E-book “The Nazi Roots of the Brussels EU”  is hier te downloaden:
Website of the Dr. Rath Health Foundation:
Ingezonden door Paulus
———————————————————–

REDACTIE:
Net vandaag komt de EU-Commissie met een voorstel voor een nieuwe EU belasting voor de Europese onwetende bevolking .
 


Hoe krijg je dit bij de mensen tussen de oren dat Balkenende en de rest van de trawanten het Nederlandse volk gewoon uitleveren aan de EU ??
 

De mensen moesten de hele week gewoon hun bedrijven platleggen.
Ieder verdrag – is een stap meer globalisering; dus werkloosheid, verlagen lonen, harder werken voor minder, hoger belastingen. Dan zou de keuze toch gemakkelijk moeten zijn.


Niet voldoende, de politiek is al volledig gedomineerd door fascisten. Juridische vervolging lijkt het enige nog dat het fascisme van hun totalitaire staat kan afhouden.

Hopelijk dat het bijdraagt tot de bewustwording van grote groepen mensen.
Wij hebben de power, de vraag is alleen wat wij er mee doen.
 
Want sluiten we de ogen voor de waarheid en stemmen we roekeloos in met de overname van de EU door een dictatorschap met corrupte Europese politici voor de grote industriële bedrijven.
Of beschermen we onze democratie, onze eigen levensbelangen en gezondheid?


Dr. Rath interviewed by Claudia Zimmermann

Geen opmerkingen: