11/09/2014

HARTZ IV - Loondumping kan vanaf nu niet meer'

Merkel & Ruttes loondumping = HARTZ IV met Doel Bewuste ARMOEDE
  

2012: Goed nieuws voor werknemers in de thuiszorg:  
Geen HARTZ IV = Loondumping in de thuiszorg.

gemeenten worden dankzij een initiatiefwet van de SP verplicht om voor huishoudelijke zorg een basistarief te hanteren. 

Thuiszorgorganisaties die in een aanbestedingsprocedure meedingen naar opdrachten, kunnen niet onder dat tarief gaan zitten. 

Daarmee komt een einde aan de praktijk dat gemeenten thuiszorg inkopen tegen een te lage prijs, waardoor de lonen van de werknemers moeten worden verlaagd. 
Vlak na de invoering van de aanbesteding werden op grote schaal mensen de laan uitgestuurd en voor minder geld weer ingehuurd. 

"Loondumping kan niet meer", constateert SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten nu tevreden. "Thuiszorgorganisaties die inschrijven op een gemeentelijke opdracht kunnen niet meer concurreren op basis van prijs en salaris, maar alleen op basis van kwaliteit". 


Het wetsvoorstel, dat een wijziging betekent van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), is nog van Agnes Kant. In 2010 nam een meerderheid van de Tweede Kamer het aan


Was het niet eenvoudiger geweest een landelijk tarief vast te stellen?

Leijten: "Daar hebben we niet voor gekozen omdat we de gemeenten niet aan banden willen leggen. 

Lokale situaties kunnen sterk verschillen.

Het is aan de gemeenteraad om te controleren of en welk basistarief het gemeentebestuur hanteert en welke kwaliteitseisen het stelt."

Met een ander voorstel haalde Leijten bakzeil in de Eerste Kamer. Zij wilde dat geld dat gemeenten ontvangen voor huishoudelijke verzorging wordt geoormerkt, zodat het aan niets anders kan worden besteed. Een meerderheid in de Eerste Kamer is daar tegen. 
PvdA en GroenLinks onthielden hun steun samen met VVD en CDA. Deze partijen vinden het voorstel getuigen van gebrek aan vertrouwen in de gemeenten.mmen.

Leijten: "Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten beweert dat mijn voorstel in strijd is met Europese regels en dus met de wet. Dat wil de Eerste Kamer eerst uitzoeken. Maar ik wil de senatoren erop wijzen dat de vorige minister van volksgezondheid, Ab Klink, bij de behandeling in de Tweede Kamer heeft gezegd dat het niet in strijd is met de wet. 


Als je huishoudelijke zorg puur beschouwt als schoonmaakwerk dan is het een commerciële dienst waarvoor de Europese aanbestedingsregels gelden. 
Maar deze zorg omvat meer dan dat. 
Werknemers moeten bijvoorbeeld ook kunnen signaleren dat iemand dement begint te raken, en dat melden.
Als gemeenten dit werk als maatschappelijke dienst bestempelen, is aanbesteding niet nodig.
Het idee dat aanbesteding verplicht is, berust dus op een misvatting."


De fracties van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer verwerpen de voorstellen. 
Zij vinden ze overbodig. Wat Leijten ermee wil regelen kan nu ook al binnen de bestaande Wet maatschappelijke ondersteuning stellen deze fracties. En de voorstellen zijn in strijd met de filosofie die achter deze wet steekt: grote vrijheid van gemeenten om naar eigen inzicht geld te besteden.


Hoe dan ook, het SP-Kamerlid heeft haar eerste punt in de Eerste Kamer gescoord. Leijten: 


"Of gemeenten wel of niet aanbesteden, in welke vorm dan ook, voor de werknemers doet dat er niet meer toe. Gemeenten zijn nu verplicht een basistarief vast te stellen."

Artikel uit 2012
15.04.2013 HARTZ IV IN DEUTSCHLAND
- GEWOLLTE ARMUT  MIT INGE HANNEMANN 

Merkel & Ruttes loondumping = HARTZ IV 

met Doel Bewuste ARMOEDE!

2014: Vrachtwagenchauffeurs in actie tegen loondumping = HARTZ IV

Zondag gaan Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de parkeerplaatsen langs om enquêtes af te nemen onder hun Oost- Europese collega’s over hun werkomstandigheden.

Daarna bivakkeren en overnachten ze op de parkeerplaats Portland in Rotterdam tussen hun Oost- Europese collega’s. Maandagochtend brengen ze een bezoek aan een transportwerkgever in de regio die het niet zo nou neemt met de regels.
Met hun actie roepen de chauffeurs op tot handhaving van de bestaande regels en wijzen ze op het belang van ketenaansprakelijkheid, waarbij opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het organiseren van of het wegkijken bij loondumping. Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies, waar ‘verruiming van de ketenaansprakelijkheid’ een onderdeel van is.

Achtergrond
Al jaren is er aandacht voor misstanden in de transportsector. 
Concurrentie wordt vervalst, gezonde werkgelegenheid wordt verdrongen en buitenlandse chauffeurs uitgebuit. 

Nog altijd wordt wet en regelgeving te slecht of niet gehandhaafd en weet een toenemend aantal transporteurs en opdrachtgevers hiervan te profiteren. 

 

2014:  Werkzoekenden worden als rechteloze gebruiksgoederen gezien -

 

Puinhopen van Rutte's kunduz kabinet 2 in kort bestek

1. Iedere maand duizenden werklozen er bij
2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie
5. Gepensioneerden minder pensioen.
6. Geflipt controle-apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW´ers.
7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, maar ziektekostenverzekeraars maken meer winst
8. Laagste inkomens er op achter uit.
9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%!
10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.
11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 hongerigen bij voedselbanken.
12. Armoede neemt toe, meer dan 1,1 miljoen mensen onder armoedegrens.
13. Rutte 2 laan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.
18. Kleimaatregelen op de lange baan
19. Meer dan 18 huisuitzettingen per dag


Dit kabinet steunt in woord en daad al diegenen die werk hebben en beloont hen daarvoor, althans in woorden. 


Werklozen worden gestraft voor het feit dat zij geen baan meer hebben en heropgevoed, wat Rutte ‘participatie’ en ‘re-integratie’ noemt. Daarnaast moeten zij tal van vernederingen ondergaan om een uitkering te mogen ontvangen. 
 
Rutte zegt eigenlijk: “Onze welvaart hoeft niet met werklozen gedeeld te worden, iedere bezuinigingsronde laten we hen meer creperen, eigen schuld.”

ER KOMEN EU BELASTINGEN 
Deze zelfbenoemde politieke "EU leiders" hebben geen andere intentie dan alsnog het invoeren van het vierde rijk.


Macht ligt bij de beheerders van het grote geld. 

Zij kiezen de majorettes. 
Zij kiezen welke landen nog fabrieken mogen hebben. 
Zij kiezen welke waarde welke munt heeft.
Nationale EU Politici zijn met
leugens en drogredenen bezig, om elkaar af te troeven. 

Zij vertegenwoordigen immers alleen zichzelf.


Grote leugenEU onhoudbare kaart - de EU  bezet Europa
De EU zal nooit van het volk kunnen zijn. 

 
Geen opmerkingen: